wypadek w drodze do pracy

Świadczenia za wypadek w drodze do pracy

Dodano 10.07.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy w świetle prawa różni się o wypadku przy pracy. Różnią się też świadczenia, na jakie może liczyć poszkodowany. W tym przypadku w grę wchodzi zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub renta. Nie ma natomiast szans na odzyskanie odszkodowania jednorazowego. Przyjrzyjmy się tej kwestii bliżej.

Co rozumie się przez wypadek w drodze do/z pracy?

Wypadek ten to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia. Ważnym aspektem jest to, że droga ta powinna być najkrótsza i nieprzerwana (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przerwa była życiowo uzasadniona i nie przedłużała się bez potrzeby). Za wypadek w drodze do/z pracy uznaje się także przypadek, gdy poszkodowany zmierzał do innego zatrudnienia, lub zamierzał wykonać zwykłe funkcje zawodowe lub społeczne – np. odebranie dzieci z przedszkola czy dojazd na studia. Pracownik musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wypadku. Pracodawca musi  porządzić kartę wypadku w oparciu o oświadczenie poszkodowanego, ewentualnych świadków zdarzenia czy zeznań służb, które dotarły na miejsce. Ma na to 14 dni.

Świadczenia

Poszkodowany może liczyć na różne świadczenia, nie dostanie jednak jednorazowego odszkodowania. Należy mu się mu się wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie przez 33 dni wypłaca pracodawca (w małych firmach ZUS), a od 34 dnia obowiązek ten przejmuje ZUS i sam wypłaca zasiłek. Świadczenia wypłacane są w wysokości 100% podstawy wymiary zasiłku. Jeśli po 182 dniach poszkodowany pracownik nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne, wypłacane przez ZUS. Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Świadczenie wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiące, później 75%. Jeśli okaże się, że pracownik jest czasowo lub trwale niezdolny do pracy, przysługuje mu renta z ZUS. Z kolei jeśli uzyska on orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, gdyż nie ma już możliwości pracy w poprzednim zawodzie, może także ubiegać się o rentę szkoleniową. W bardzo ciężkich przypadkach przyznawana jest też renta pielęgnacyjna.


facebook