darowizna

Czy darowiznę można odwołać?

Dodano 13.02.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Prawo cywilne określa zawarcie umowy darowizny jako zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Przedmiotem darowizny może być prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, określona kwota pieniędzy, ustanowienie prawa majątkowych (np. służebności osobistej), zwolnienie z długu, zniesienie prawa obciążającego rzecz należącą do obdarowanego itp.

Zawarcie umowy

Stronami umowy są oczywiście darczyńca i obdarowany. Powinna ona mieć formę aktu notarialnego. Umowa bez zachowania tej formy jest jednak ważna, jeśli przyrzeczone (np. w formie ustnej, pisemnej czy dorozumianej) świadczenie zostało spełnione. Formy ustnej powinno się unikać, jako niemożliwej do udowodnienia przed sądem. W niektórych przypadkach forma notarialna jest konieczna, np. wtedy gdy przepisy wymagają zachowania szczególnej formy oświadczeń obu stron, jak w przypadku darowizny nieruchomości. Darowizna własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz praw spółdzielczych zawsze musi mieć formę aktu notarialnego by można ją było uznać za ważną. W razie wątpliwości co do formy planowanej umowy darowizny najrozsądniej jest poradzić się prawnika lub notariusza.

Odwołanie darowizny

Darowiznę można jednak odwołać w dwóch przypadkach. Pierwszym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego w stosunku do darczyńcy. Przykładem może być nieudzielenie pomocy w chorobie, zniewagi, ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych itp. Darczyńca może odwołać darowiznę do roku od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Drugą przesłanką do odwołania darowizny jest niedostatek darczyńcy. Darczyńca może odwołać darowiznę jednak tylko wtedy, gdy pogorszenie sytuacji majątkowej nastąpiło po zawarciu umowy darowizny, ale przed jej wykonaniem. Odwołanie darowizny musi przybrać formę pisemną. Na darczyńcy i obdarowanym ciąży obowiązek podatkowy od darowizny, w zależności od jej wartości i przynależności obdarowanego do jednej z trzech grup podatkowych.


facebook